* Authentic được cấp phép * Coolpad Coolpad 5890 inch màn hình 4,5 viễn thông 3G đơn thẻ điện thoại di động máy phụ tùng không hỗ trợ vi-kênh - Điện thoại di động

MÃ SẢN PHẨM: TD-43300841727
843,000 đ
Màu cơ thể:
* Authentic được cấp phép * Coolpad Coolpad 5890 inch màn hình 4,5 viễn thông 3G đơn thẻ điện thoại di động máy phụ tùng không hỗ trợ vi-kênh - Điện thoại di động
* Authentic được cấp phép * Coolpad Coolpad 5890 inch màn hình 4,5 viễn thông 3G đơn thẻ điện thoại di động máy phụ tùng không hỗ trợ vi-kênh - Điện thoại di động
Loại gói:
* Authentic được cấp phép * Coolpad Coolpad 5890 inch màn hình 4,5 viễn thông 3G đơn thẻ điện thoại di động máy phụ tùng không hỗ trợ vi-kênh - Điện thoại di động
* Authentic được cấp phép * Coolpad Coolpad 5890 inch màn hình 4,5 viễn thông 3G đơn thẻ điện thoại di động máy phụ tùng không hỗ trợ vi-kênh - Điện thoại di động
* Authentic được cấp phép * Coolpad Coolpad 5890 inch màn hình 4,5 viễn thông 3G đơn thẻ điện thoại di động máy phụ tùng không hỗ trợ vi-kênh - Điện thoại di động
Dung lượng lưu trữ:
* Authentic được cấp phép * Coolpad Coolpad 5890 inch màn hình 4,5 viễn thông 3G đơn thẻ điện thoại di động máy phụ tùng không hỗ trợ vi-kênh - Điện thoại di động
Loại phiên bản:
* Authentic được cấp phép * Coolpad Coolpad 5890 inch màn hình 4,5 viễn thông 3G đơn thẻ điện thoại di động máy phụ tùng không hỗ trợ vi-kênh - Điện thoại di động
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11